Vilkår medlemskap

Alle medlemmer har selv ansvar for å gjøre seg kjent med og følge Aquarama`s medlemsbetingelser. Medlemsbetingelser og vilkår er nærmere spesifisert i din medlemskontrakt og nedenfor.

Generelle medlemsbetingelser

Medlemmer på Aquarama kan som hovedregel benytte hele tilbudet i den delen av Aquarama de har tegnet medlemskap for. På forvarsel vil tilbudet og åpningstiden kunne være begrenset.

Bademedlemskap gir tilgang til AQ Bad i badets åpningstid, de dager du har tegnet medlemskap for.

Spamedlemskap gir tilgang til spaavdelingen i 2.etg i spa’ets åpningstid, de dager du har tegnet medlemskap for.

Kombinert Bad+Spa medlemskap gir tilgang til hele badeanlegget i badets åpningstid, inkl. spaavdelingen i 2.etg i spa’ets åpningstid, de dager du har tegnet medlemskap for.

For nærmere informasjon og detaljer om de ulike medlemskap, vennligst se www.aquarama.no, send en e-post til bad@aquarama.no eller kontakt resepsjonen i AQ Bad.

Alle medlemskap er personlige og gjelder til det utløper/sies opp skriftlig.

Medlemmene er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte anleggets ulike fasiliteter.

All ferdsel og aktivitet på senteret skjer på eget ansvar. 

Aquarama fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer og gjenstander som følge av opphold i anlegget. Herunder gjelder tap og skader på personlige gjenstander.

Alle besøkende har selv ansvar for å gjøre seg kjent med og følge våre til enhver tid gjeldende trivselsregler.

I tilfeller der medlemmer tar med barn i anlegget bærer vedkommende selv ansvar for barnas sikkerhet.

Aldersgrense for medlemskap:

  • Aquarama Spa: 16 år.
  • Aquarama Bad, barn: 3-15 år (til fylte 16 år). Barn som har fyller 11 år og er svømmedyktig har adgang alene, ellers har barn kun adgang i følge med badende voksne over 16 år.
  • Aquarama Bad, voksen: fra fylte 16 år.
  • Student-/honnørmedlemsskap krever gyldig bevis.

Alle medlemmer skal ha egne adgangsbånd som medbringes når du bader eller er på spa. Båndet er personlig. Du plikter å registrere deg ved ankomst.

Pris- og betalingsbetingelser

Oppstartsgebyr på kr 55,- inkluderer adgangsarmbånd. Gebyr for glemt adgangsbånd er kr 25,-. Erstatning av mistet adgangsbånd er kr 55-.

Medlemmer som velger avtalegiro som betalingsmåte betaler inneværende måned samt de to påløpende månedene kontant ved innmelding. Deretter trekkes avtalt beløp forskuddsvis den 20. i hver måned. Sørg for å undertegne avtalen om avtalegiro i resepsjonen, på Min Side eller i din nettbank så fort som mulig etter du er registrert som medlem. Da unngår du å få tilsendt månedlig faktura. 

Avtalegiro kan kun benyttes for medlemskap med minimum 12 mnd. varighet og vil deretter løpe til avtalen sies opp skriftlig. Det er én måneds oppsigelse fra og med 01. i påfølgende måned. Alle avtaletrekk så lenge medlemskapet varer er herved varslet.

Aquarama forbeholder seg retten til å indeksregulere månedlig trekkbeløp uten å varsle særskilt om dette. Prisjustering kan likevel ikke iverksettes før etter bindingstiden er utløpt, og vil bli foretatt normalt ved årsskifte.

Prisgarantien gjelder i bindingstiden. Ved opphør av bindingstiden justeres månedsprisen til gjeldende ordinær pris for din type medlemskap. Aquarama forbeholder seg retten til å kunne korrigere til gjeldende ordinær pris for din type medlemskap, også i prisgarantiperiode dersom det viser seg at grunnlag for avtalt pris ikke stemmer eller dersom grunnlaget for avtalt pris bortfaller.

Medlemmer har opplysningsplikt ved endring/ opphør av kriterier for rabatterte medlemskap:

Dersom spesielle krav som var oppfylt ved inngåelse av medlemskap, opphører eller endrer seg underveis i medlemskapet er man pliktig å opplyse Aquarama om dette. For eksempel er en person som er student når medlemskap tegnes hos Aquarama pliktig å opplyse dersom han/ hun i medlemsperioden ikke lenger er student med gyldig bevis. Medlemmer skal i denne sammenheng kunne fremlegge gyldig dokumentasjon på oppfordring fra Aquarama. Eks. gyldig studentbevis, ansettelsesbevis etc. Aquarama vil dermed sørge for å endre medlemskapet til korrekt type og pris. Ved grov uaktsomhet på dette punkt vil Aquarama kunne endre betingelsene med tilbakevirkende kraft (For eksempel ved at man unnlater å opplyse om endringer som har skjedd for mer enn 3 måneder siden).

Frysing av medlemskap fra 1-12 måneder, pris kr 99,- per mnd. Min. 1 mnd. Maks 12 mnd. Dersom medlemskapet fryses i bindingstiden, forskyves bindingstiden tilsvarende fryseperioden.

Nulltoleranse for doping på Aquarama

Som medlem forplikter du å gjøre deg kjent med Aquarama`s retningslinjer for håndtering av- og holdning til doping:

Aquarama har en nulltoleranse for bruk, oppbevaring og distribusjon av dopingpreparater. Dette gjelder både medlemmer, ansatte og andre som utfører arbeid for Aquarama.

Ansatte oppfordres til å varsle om mistanke om brudd på Aquarama s dopingpolitikk.

Varsel skal i utgangspunktet gis til nærmeste overordnede. Alternativt kan varsel gis til øverste leder.

For øvrig gjelder reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 2A.

Dersom Aquarama mottar varsel, eller det på annen måte foreligger mistanke om brudd på dopingpolitikken, skal det så snart som mulig gjennomføres en samtale med den mistanken retter seg mot.

Ved innkalling til samtale skal det opplyses hva samtalen gjelder og at vedkommende har rett til å møte sammen med tillitsvalgte, verneombud eller andre.

Samtalen skal gjennomføres etter skjema for mistanke om brudd på dopingpolitikk.

Det skal skrives referat fra samtalen hvor det tydelig fremgår hva som var tema og hvilke tiltak/reaksjoner som ble besluttet. Referatet skal underskrives av begge parter. 

Det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle om det har skjedd brudd på dopingpolitikken og hvilke reaksjoner dette eventuelt skal medføre.

Eksempler på reaksjoner kan være skriftlig advarsel, oppsigelse og/eller politianmeldelse. 

Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av dopingmidler på Aquarama kan bli politianmeldt.

Personvern

I tråd med de oppdaterte lover og reglene forbundet med personvern, som blir gjeldende fra mai 2018, har vi tilpasset våre retningslinjer og rutiner for oppbevaring og behandling av informasjon om våre medlemmer. Informasjonen er samlet i passordbeskyttede databaser og kan enkelt finnes frem ved behov. Det vil si at hvis du som medlem kontakter oss og ber om å få vite hva vi har av informasjon om deg, så vil du fra og med 25. mai få en konkret oversikt overlevert. De nye reglene gjør det også enkelt for deg som kunde å bli slettet fra våre databaser. Vi skal kun ha relevant og nødvendig informasjon om våre medlemmer og gjester, slik at annen informasjon automatisk vil bli slettet.

I forbindelse med ditt medlemskap trenger vi informasjon om deg for å gi deg ditt eget personlige medlemsbånd, for å opprette avtalegiro eller for å kunne sende månedlig faktura. I tillegg trenger vi noen ganger informasjon om deg for å vite hva du som kunde er mest opptatt av og hvilke behov du har, slik at vi kan levere produkter tilpasset deg. Noen ganger trenger du kanskje å fryse ditt medlemskap av helsemessige årsaker, eller din arbeidsplass har en avtale med oss. Da skal du vite at vi vet disse tingene, for å kunne yte best mulig service.

Du skal til enhver tid vite hva informasjonen du gir oss brukes til og hvor lenge vi beholder denne informasjonen. Vi har laget en ryddig og oversiktlig personvernerklæring, som forteller deg detaljert om hva informasjonen du legger igjen hos oss brukes til. Finner du ut at du ikke ønsker å ha denne informasjonen liggende hos oss, kan du når som helst få dette slettet fra våre databaser. Alle henvendelser skal besvares innen en måned.